Home > Research > Completed Project
Completed Project
 
Project Name 전동스쿠터용 5A급 배터리 급속 충전기 개발-중소기업청 산학연컨소시엄사업
Orderer 금강기건
Period 2006.08.01 ~ 2006.10.01
File
 

목록

 
광주과학기술원 한·러 MT-IT 융합기술연구센터 광주과학기술원정보통신공학부