Home > Research > Completed Project
Completed Project
 
Project Name 정보통신 연구전담교수 채용기금 조성 지원사업(1)
Orderer 정보통신 연구진흥원
Period 1999.01.01 ~ 1999.09.01
File
 

목록

 
광주과학기술원 한·러 MT-IT 융합기술연구센터 광주과학기술원정보통신공학부